Mitä kotipalvelun tukipalvelu tarkoittaa?

Kuka ja kenelle alvitonta palvelua saa myydä?

Arvonlisäveroton kotipalvelu sosiaalipalveluina

Kotipalvelulla ja kotipalvelun tukipalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain perusteella annettavaa palvelua.

Kotipalvelut ovat asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin, sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista, tai niissä avustamista.

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut. Palveluita voi joissakin tapauksissa myydä alvittomasti myös erityisessä elämäntilanteessa oleville. 


Yksityinen yritys voi toimia osana sosiaalipalveluita, ns kotipalvelun tukipalvelujen tuottajana.


Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa sosiaalipalveluna myytävästä palveluiden ja tavaroiden myynnistä. 


Mitä hyötyä alvittomien rekisteriin kuulumisesta on?

Alvittomaan palveluun oikeutettujen asiakasmäärä on kasvussa. 

Vuonna 2030 yli 75-vuotta täyttäneiden osuus saattaa joissakin kunnissa olla jopa yli 30%.

 • Yrityksesi pääsee kunnan rekisteriin, ja saa samalla ilmaista näkyvyyttä terveydenhuoltopiirin ja toimintakunnan sivustoilla ja julkaisuissa.  
 • Saat alvittomuudesta kilpailuetua, sekä mahdollisuuden toimia hyvällä katteella, vaikka asiakkaasi olisikin pienituloinen.
 • Toiminnanrajoitteiset voivat ostaa palveluitasi enemmän, ja myös kohtuullisempaan hintaan, ilman että se laskee yrityksesi tulosta.
 • Asiakkailla on varaa ostaa palveluita enemmän.
 • Palveluiden ostaminen on mahdollista myös pienituloisille, joten potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa. 
 • Saatat saada uusia toimeksiantoja esim. kunnallisen kotipalvelun tai sosiaalitoimen kautta. 

Kotipalvelun tukipalveluntuottaja voi toimia osana

 • Vanhustenhuoltoa
 • Päihdehuoltoa
 • Vammaisten huoltoa
 • Erityisessä elämäntilanteessa olevien perheiden huoltoa


Mitä kotipalvelun tukipalvelut ovat?

Kotipalvelun tukipalveluita ovat mm.

 • Siivouspalvelut
 • Vaatehuolto
 • Muu kodinhoito
 • Ateriapalvelut
 • Asiointipalvelu
 • Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
 • Muissa toiminnoissa avustaminen tai opastaminen

Jotta voit myydä kotipalveluita ilman arvonlisäveroa, seuraavien edellytysten on täytyttävä

KUNNAN REKISTERISSÄ

Palveluntuottajan täytyy olla ilmoittautunut kunnan ylläpitämään sosiaalipalveluntuottajarekisteriin. 

PALVELUSOPIMUS- JA PALVELU- SUUNNITELMA

Palveluntuottaja on tehnyt yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja palvelusopimuksen.

VASTUUHENKILÖ

Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palveluiden laadusta. 

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA

Palveluntuottajalla täytyy olla ajantasainen omavalvontasuunnitelma. 

Kenellä on oikeus alvittomaan palveluun?

Arvonlisäverottomaan palveluun on oikeus vain toiminnanrajoitteisilla

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista.

 • Todistuksia ei tarvita: Mitään erillistä lääkärinlausuntoa, diagnoosia, sosiaalipuolen tai veroviranomaisen lausuntoa ei tarvita.
 • Asiakkaan vakuutus: Asiakkaan itsensä vakuuttama toimintakyvyn aleneminen riittää.  
 • Rajoitte/rajoitteet kirjataan ylös: Toimintakyvyn alenema kirjataan asiakkaan palvelusopimukseen. Todistuksen oikeellisuus on asiakkaan vastuulla. 

Mitä toimintakyvyn rajoitteet ovat?

Pysyvä vamma tai haitta

Toimintakyvyn alentuminen voi johtua sairaudesta, vammasta tai iän mukana tapahtuvasta suorituskyvyn heikkenemisestä.

Väliaikainen vamma tai haitta

Toimintakyvyn alentuminen voi olla myös väliaikaista. Esim. leikkauksesta toipuminen, nyrjähdysvamma tai muu ohimenevä sairaus.

Erityinen elämäntilanne

Perheen ongelmat: mielenterveyden horjuminen, huolehdittavana aikuinen omainen, raskaus, pieni vauva, tai päihteisiin liittyvä tilanne. 

Lisätietoa eri elämäntilanteiden tulkinnasta löydät sosiaalihuoltolain soveltamisoppaastaEpäselvissä tapauksissa vot kysyä neuvoja myös kuntasi sosiaalitoimelta. 

Näin pääset sosiaalipalveluntuottajaksi nopeasti ja vaivattomasti

Tilaamalla valmiin sosiaalipalveluntuottajan asiakirjapaketin, saat asianmukaiset ja yrityksellesi räätälöidyt asiakirjat, tehokkaan puhelinhaastattelun perusteella. Haastattelu on toimivaksi todettu tapa, saada kaikki tarvittavat tiedot asiakirjoja varten.

Sosiaalipalveluidentuottajaksi pääset toimittamalla tarvittavat asiakirjat alueesi sosiaalipalveluntuottajarekisteristä vastaavalle.